مرا به سـردی آغـوش دیگران مسـپار
برای ” گـریه ی ” من
سرپناه یعنی تو