اگر می خواهی اندوهگین نباشی، حسود نباش.
گاهی آدم ها خوشی های کوچک را در انتظار خوشبختی بزرگ از دست می دهند.
ژوئیه 30 2019, 12:45 در نِـقـــابــــــ
دیدگاه
nafas-7

1398/05/9 - 02:04 ·
belak_roz7

1398/05/9 - 23:35 ·
Yuna

up nakardin? /:

1398/05/17 - 10:17 ·
belak_roz7

سلام

چی نکردم

1398/05/17 - 10:19 ·
Yuna

salamup= post jadidnazashtin?

1398/05/17 - 10:20 ·
belak_roz7

نع یوپ نکردم

1398/05/17 - 10:21 ·
Yuna

kachal khan

1398/05/17 - 10:22 ·
belak_roz7

نخیر هیچم کچل نیستم

1398/05/17 - 10:26 ·
Yuna

hastiin

1398/05/17 - 10:27 ·
belak_roz7

چطور شدع الان انلاینی تو

1398/05/17 - 10:27 ·
Yuna

hamintoorichetoor?

1398/05/17 - 10:28 ·
belak_roz7

هیچی

همینطوری

پرسیدم

1398/05/17 - 10:29 ·
Yuna

1398/05/17 - 10:31 ·
belak_roz7

دماغشو

1398/05/17 - 10:39 ·
Yuna

Binii shomast

1398/05/17 - 11:01 ·
Yuna

Bala nayarid kha majbor mishid lebas beshorid

1398/05/17 - 11:02 ·
belak_roz7

دماغ خودتع

بالا بیارم میپاشم رو تو

1398/05/18 - 00:37 ·
Yuna

nakheyram bini dorog go mibashe

1398/05/18 - 00:40 ·
Yuna

farghi nadare shostanesh dast shomaro mibosse

1398/05/18 - 00:41 ·
Yuna

salam yadam raft

1398/05/18 - 00:41 ·
belak_roz7

سلام خوبی؟

نخیرم خودت میشوری

1398/05/18 - 00:44 ·
Yuna

mrci shoma khgonid?noch noch in bahso ghablan kardim

1398/05/18 - 00:46 ·
belak_roz7

اگع من بشورم خودتم میندازم لباسشویی

1398/05/18 - 00:50 ·
Yuna

chera mano kha

1398/05/18 - 00:55 ·
Yuna

aval o akhar bayad beshorid chone nazanid

1398/05/18 - 00:55 ·
belak_roz7

تمیز بشی دیگع

1398/05/18 - 00:56 ·
Yuna

man khodam tamiz mikonam shoma lebasaro beshorid

1398/05/18 - 00:58 ·
belak_roz7

نع دیگع من خودم باید تمیزت کنم قشنگ نا مطعمن شم

1398/05/18 - 00:59 ·
YunaKhobid

1398/05/22 - 00:10 ·
belak_roz7

سلام ممنونم خوبم شکر خدا

تو خوبی؟

1398/05/22 - 00:15 ·
Yuna

Salam naKojaiidAyal var shodin

1398/05/22 - 00:15 ·
belak_roz7

چرا خوب نیستین

جایی نیستم الان اینجام

1398/05/22 - 00:18 ·
belak_roz7

چی شدم

1398/05/22 - 00:18 ·
Yuna

To post akaram neveshtam cheera

Ayalvar=zan &bache dar

1398/05/22 - 00:24 ·
belak_roz7

کجا غریبی

دوست خوبی مثل پریسا داری

1398/05/22 - 00:27 ·
belak_roz7

عارع اونم چندتا

1398/05/22 - 00:28 ·
belak_roz7

پیچتم ک خصوصیع

1398/05/22 - 00:29 ·
Yuna

Are kheyli mehraboon &khonom hastanVali khob man nemishnasameshon & bahashon be gheyr az emshab naharfide boodam

1398/05/22 - 00:30 ·
Yuna

Vaaaay jiiigh nini darin vagean? Ellahi chan taaaa

1398/05/22 - 00:30 ·
belak_roz7

ی جین نی نی دارم

1398/05/22 - 00:32 ·
Yuna

Yeki az dalayel dige ke halam khob nis haminekeMajbor shodam page ro kh konam chon ye karbar postamo &aksa ro be ejaze copy mizadan

1398/05/22 - 00:32 ·
belak_roz7

خو الان ک دوست شدی دیگع ولش نکن

1398/05/22 - 00:33 ·
Yuna

Ye jiin yekam ziad niJedi nini darin? !dokhtar ya pasaran?

1398/05/22 - 00:34 ·
belak_roz7

خو کپی کنن زیاد حساس نباش چی میشع مگع

1398/05/22 - 00:34 ·
belak_roz7

من دختر میخوام

1398/05/22 - 00:35 ·
Yuna

Kha khsham nemiyad copy bezanan man ba koli hes inro mizaram

1398/05/22 - 00:40 ·
Yuna

Ye dojiin ke ghoftiin hame pesaran

1398/05/22 - 00:41 ·
belak_roz7

زیاد حساس نباش

نع بابا نی نیم کجا بود

1398/05/22 - 00:44 ·
Yuna

/:Vaaa mano sare kar ghozashtiin?!

1398/05/22 - 00:46 ·
belak_roz7

عارع خو

1398/05/22 - 00:47 ·
Yuna

1398/05/22 - 00:48 ·
belak_roz7

پستاتو ازاد کن

1398/05/22 - 00:48 ·
Yuna

Kha hala folow konid die

1398/05/22 - 00:48 ·
belak_roz7

نزن سرم درد میکنع

اعصاب ندارما

1398/05/22 - 00:49 ·
Yuna

On karbare baz midozde postamo

1398/05/22 - 00:49 ·
belak_roz7

اول تو فالو کن

1398/05/22 - 00:49 ·
Yuna

Chera bi asabiid

1398/05/22 - 00:49 ·
Yuna

Man omran /:

1398/05/22 - 00:50 ·
belak_roz7

دیدم پستاشو فهمیدم از پستای تو کپی کردع

1398/05/22 - 00:50 ·
belak_roz7

منم فع بها

1398/05/22 - 00:51 ·
belak_roz7

نمیدونم از سر شب سرم یجوریع

1398/05/22 - 00:52 ·
Yuna

Didiiin pas chera davashoon nakardin /:Labod like ham kardinnFolow konnnid lajbaz khanSar darde? Mosaken khordin

1398/05/22 - 00:55 ·
belak_roz7

نع فکر نکنم لایک کردع باشم

منم دعواش کنم نمیگع تورسنن

نع مسکن نخوردم

1398/05/22 - 00:58 ·
Yuna

/:Kha egid dostesham alaki /:Aghay sana naKhob bokkkkhorid aghe edame dare

1398/05/22 - 01:00 ·
belak_roz7

باشع چشم این بار دیدم دعواش میکنم

خانوم لوسسس

خوب میشم

1398/05/22 - 01:04 ·
Yuna

Mrci dost majazi hastiin masalan

Khob nemishe aghe mikhast kho she ta alan tool nemikeshid

In folow kardan nist ke laj konid pashid berid mosaken bekhorid

1398/05/22 - 01:06 ·
belak_roz7

عارع همون دوست مجازی

باشع میخورم

تو چرا فالو نمیکنی

1398/05/22 - 01:11 ·
Yuna

/:

Kha kio ollow kardm ke shomaro nahardam kh

1398/05/22 - 01:15 ·
belak_roz7

چ دوست مجازی هستیم پس

1398/05/22 - 01:17 ·
belak_roz7

میترسیم همدیگرو فالو کنیم

1398/05/22 - 01:17 ·
belak_roz7

دوتا پست گذاشتی تو گروهم چشت زدن یونا

1398/05/22 - 01:18 ·
Yuna

model jadidheeeeOk harjor rahatiin

Ppostamo baz mikonam vali aghe baz mozahem dashte basham majboram bbandam

1398/05/22 - 01:20 ·
Yuna

Hamooon

Chera chesh heeee

1398/05/22 - 01:21 ·
belak_roz7

اگ کسی مزاحمت شد ایگنور کن کلن از شرش راحت شی

1398/05/22 - 01:22 ·
belak_roz7

نمیدونم اینو تو باید جواب بدی

ک چرا چشت زدن

1398/05/22 - 01:23 ·
Yuna

Ig kardam vali fayde dare?!

1398/05/22 - 01:24 ·
Yuna

Nadanam vala man har ja delam bekhad post mizaram

1398/05/22 - 01:25 ·
belak_roz7

عارع خو فایدع دارع

باشع هر جا دلت خاس بزار

1398/05/22 - 01:26 ·
Yuna

Che faydeii

1398/05/22 - 01:29 ·
Yuna

Mrci

1398/05/22 - 01:30 ·
belak_roz7

ک دیگع مزاحمت نمیشن

خواهش

1398/05/22 - 01:37 ·