تَمـوم شُدَنَـم ُ وَقتـی حِس کَردَم کِه خـوابیدَنَم بَرآی فَرار اَز بیداری شُد
آوریل 19 2018, 05:05 در ســـیاه مشــق عــشق
پیوست عکس: