حجـــآب بدون حیــآ
حجــآب نیســتـ

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 96

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 225

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

جدیدترین کاربران عضو شده

بیشترین برچسب های استفاده شده

تبليغات متني

Hejab Va Bandegi

گروه عمومی · 143 کاربر · 5287 پست

ارسال به Hejab Va Bandegi

MαHуAѕ
MαHуAѕچادر مادر من فاطمه، حرمت دارد...
نه فقط شبه عبایی مشکیست
که سرت بندازی
و خیالت راحت
که شدی چادری و محجوبه!
.
چادر مادر من فاطمه، حرمت دارد
قاعده، رسم، شرایط دارد
شرط اول همه اش نیت توست...
محض اجبار پدر یا مادر
یا که قانون ورودیه دانشگاه است
یا قرار است گزینش شوی از ارگانی
یا فقط محض ریا
شایدم زیبایی، باکمی آرایش!
نمی ارزد به ریالی خواهر...
چادر مادر من فاطمه،شرطش عشق است
عشق به حجب و حیا
به نجابت به وفا
عشق به چادر زهرا
که برای تو و امنیت تو خاکی شد
تا تو امروز شوی راحت و آسوده
کسی سیلی خورد
خون این سیل شهیدان
همه اش با هدف چادر تو ریخته شد.
.
خواهرم
حرمت این پارچه ی مشکی تو
مثل آن پارچه مشکی کعبه والاست
یادگار زهراست
نکند چادر او سرکنی اما روشت
منشت
بشود عین زنان غربی
خنده های مستی
چشمک و ناز و ادا
عشوه های ناجور
.
به خدا قلب خدا می گیرد
به خدا مادر من فاطمه شاکی بشود
به همان لحظه سیلی خوردن
لحظه پشت در او سوگند
خواهرم
چادر مادر من ، فاطمه ، حرمت دارد
خواهرم!
من،پدرم ایل و تبارم
همه ی دار و ندارم
به فدایت
حرمتش را نشکن...
.2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/23 - 17:50 در Hejab Va Bandegi
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    13 نفر اين را مي پسندند
MαHуAѕ
MαHуAѕ

آرامــش نــه عــاشــق بــودن اســت ، نــه گــرفـتـن دسـتـی کـه مـحــرمــت نـیـسـت ! نـه حـرف هـای عـاشـقـانـه و قـربـان صـدقه هـای چند ثـانیه ای ! آرامــش حـضـور خــداســــت . . . وقـتـی در اوج نـبــودن هــا نـابــودت نـمی کــنـد ، وقـتـی نــاگـفـتـه هــایـت را بـی آنـکـه بـگـویـی مـیـفــهـمـد ؛ وقـتی نـیـاز نـیـسـت بــرای بــودنش الـتـمـاس کـنی ! غــرورت را تـا مــــرز نــابــودی پـیـش بـبــری ؛ آرامــش یـعـنـی هـمــیـن ! تـو بـی هـیـچ قـیــد و شــرطـی ♥ـــدا را داری .


6 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/27 - 01:59 در Hejab Va Bandegi
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    18 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

حضرت علی (ع) فرمودند: بر شما باد پوشیدن لباس ضخیم چرا که هر کسی لباسش نازک باشد دینش نازک است


2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/27 - 01:58 در Hejab Va Bandegi
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    16 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

7 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/27 - 01:57 در Hejab Va Bandegi
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    12 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

.
کهنه مغز بودن جسارت میخواد...
ناراحت نباش بانو...
دوره آخر الزمان است...
گذشت آن زمان که نفت را طلای سیاه می گفتند
این روزها طلا تویی
سیاه هم چادرت...
با افتخار قدم بزن بانو


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/27 - 01:57 در Hejab Va Bandegi
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ


چادر مادر من فاطمه، حرمت دارد...
نه فقط شبه عبایی مشکیست
که سرت بندازی
و خیالت راحت
که شدی چادری و محجوبه!
.
چادر مادر من فاطمه، حرمت دارد
قاعده، رسم، شرایط دارد
شرط اول همه اش نیت توست...
محض اجبار یا
یا که قانون ورودیه دانشگاه است
یا قرار است گزینش شوی از ارگانی
یا فقط محض ریا
شایدم زیبایی، باکمی آرایش!
نمی ارزد به ریالی ...
.

چادر مادر من فاطمه،شرطش است
عشق به حجب و حیا
به نجابت به وفا
عشق به چادر زهرا
که برای تو و امنیت تو خاکی شد
تا تو امروز شوی راحت و آسوده
کسی سیلی خورد
خون این سیل
همه اش با هدف تو ریخته شد.
.
خواهرم
حرمت این پارچه ی مشکی تو
مثل آن پارچه مشکی کعبه والاست
یادگار زهراست
نکند چادر او سرکنی اما روشت
منشت
بشود عین زنان غربی
های مستی
و ناز و ادا
های ناجور
.
به خدا قلب خدا می گیرد
به خدا مادر من فاطمه شاکی بشود
به همان لحظه سیلی خوردن
لحظه پشت در او سوگند
خواهرم
مادر من فاطمه ، حرمت دارد
خواهرم!
من،پدرم ایل و تبارم
همه ی دار و ندارم
به فدایش
حرمتش را نشکن...
.


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/27 - 01:56 در Hejab Va Bandegi
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    11 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ


توی پیاده رو راه می رفت...
چادرش را محکم گرفته بود...
باد می وزید..
سرش پایین بود و دلش پر میزد که برسد به مزارشهدا....
توجه اش جلب شد به صداهایی که در نزدیکی اش به گوش می رسید
متوجه شد چندتا پسر کنار پیاده رو میگفتند و می خندید...
یکی میگفت:لا اله الله اله و...
یکی میگفت:....
خلاصه طوری که اوبشود با حرفهایشان چادرش را به باد مسخره گرفتند...
یک دفعه حواسش رفت زمانی که سنی نداشت و بچه تر بود...
آن موقع اگه کسی حرفی در مورد چادرش میزد و مسخره میکرد
می ماند در خانه گریه می کرد و از چادرش متنفر بود...
از اینکه مجبور بود به خاطرش حرف بشوند...حرفهایی که اذیتش میکرد...
زود فکرش را آورد به حال...
به اینکه الان مثل زمان های قبل نمی خواست گریه کند...الان از چادرش متنفر نبود بلکه دوستش داشت...چادرش برایش ارزش داشت...
ارزشی که برای نگه داشتنش از شنیدن طعنه ها و حرفها،هراسی نداشت...
به خودش که آمد رسیده بود مزارشهدا....
قدم هایش را آرام برداشت و کنار مزار شهید رفت...
خجالت زده بود از اتفاق افتاده...
ای کاش شهدا نمی دیدند که بعد آن ها ارزش ها چه کمرنگ شده...
سفارشاتشان به باد فراموشی سپرده شده...
حجاب،چادر...همان چیزی که به خاطرش چفیه ها خونی شد...حالا در شهرها غریب بود


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/27 - 01:53 در Hejab Va Bandegi
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    12 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

شادی امروزم را به خاطر نادانی دیروزم از دست دادم.

خداوندا نادانی امروزم را بگیر

تا شادی های فردایم را از دست ندهم

73 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/12 - 22:11 در Hejab Va Bandegi
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    10 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

بهشت همین جاست ، لازم نیست راه خود را دور کنی

بهشت یعنی کمک کردن به دیگران

پس قدمی در جهت شادی دیگران برداریم

حتی با یک لبخند، یک سلام گرم، یک تماس، یک پیام،


یک ایمیل ،یک نظر،
یک دلداری ، یک دعا

24 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/12 - 22:07 در Hejab Va Bandegi
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    11 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

خدای واحد غنی و قوی ، محال است مخلوقی را برای ناراحتی و غم بیافریند

اگر این بشارت را که ما را بر ای شاد ی آفریده اند ،

باور کردی و به خودت قبولاند ی ، د یگر غم وجود نخواهد داشت .

این مژده مال کسی است که آن را باور کند .همین که فهمیدی دنیا فا نی شد نی

است ومشکلات ومحرومیت هایش هم همیشگی و دائمی نیست و بالأخره

روز ی تمام خواهد شد ،نصف غم هایش باطل می شود .

مشقّت و غم د نیا وسیله ای است بر ای خوشی و شادی .

مصباح الهدی –


6 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/12 - 22:05 در Hejab Va Bandegi
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

اینها دلقک نیســــتند ...
فوق متخصصین درجه یک،

بیمارستان
کودکان سرطانی اند .......

2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/12 - 22:04 در Hejab Va Bandegi
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    9 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.205.60.226