25257

مشخصات

موارد دیگر
آروم و عادي
25257
3 کاربر
10 پست
1 دیدگاه
0000-00-00 [1398 سال ]
f -

دنبال شدگان

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "25257" به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

25257
25257

جنگ و درسهایش...

جنگ تلخی ها و مصیبت هایی برای ملتها دارداما در جریان جنگ وقایعی اتفاق می افتد که می تواند عبرت آموز باشدبا هر دید ، فرهنگ،مذهب و منطقی به جنگ نگاه کنی همکاری با اشغالگر متجاوز محکوم و در حکم خیانت به ملت است

چه کیسیلینگ نروژی باشد و چه پیر لاوال و ژنرال پتن فرانسوی در جریان جنگ جهانی دومهشت سال دفاع مقدس ایران نیز با وجود همه تلخی های ناشی از جنگ و شیرینی های اتحاد و برادری و حماسه سازی مردم، شاهد چنین عناصر خائنی بود

از بنی صدر گرفته تا خائنینی چون شرفکندی و قاسملو(رهبران کومه له و دموکرات) تا رجوی که عملا ستون پنجم صدام بود و حتی مطربی همچون فریدون فرخزاد که چون استفاده نظامی نداشت در شوی تبلیغاتی بعثیها عروسک خیمه شب بازی شد علیه ملت ایرانپ.ن:براستی حافظه تاریخی کدام ملت خائنین را فراموش خواهد کرد؟


25257
25257
جنگ و درسهایش...

جنگ تلخی ها و مصیبت هایی برای ملتها دارداما در جریان جنگ وقایعی اتفاق می افتد که می تواند عبرت آموز باشدبا هر دید ، فرهنگ،مذهب و منطقی به جنگ نگاه کنی همکاری با اشغالگر متجاوز محکوم و در حکم خیانت به ملت است

چه کیسیلینگ نروژی باشد و چه پیر لاوال و ژنرال پتن فرانسوی در جریان جنگ جهانی دومهشت سال دفاع مقدس ایران نیز با وجود همه تلخی های ناشی از جنگ و شیرینی های اتحاد و برادری و حماسه سازی مردم، شاهد چنین عناصر خائنی بود

از بنی صدر گرفته تا خائنینی چون شرفکندی و قاسملو(رهبران کومه له و دموکرات) تا رجوی که عملا ستون پنجم صدام بود و حتی مطربی همچون فریدون فرخزاد که چون استفاده نظامی نداشت در شوی تبلیغاتی بعثیها عروسک خیمه شب بازی شد علیه ملت ایرانپ.ن:براستی حافظه تاریخی کدام ملت خائنین را فراموش خواهد کرد؟25257
25257

چرا اجازه میدن پست برای حمایت از قاتلای تعداد زیادی از شهدای جنگ تحمیلی بزارن وتازه لایک هم میزنید یعنی این بیگانه ها که از داعش هم خونخوار تر بودن از شهدای ایرانی مهم تر هستن

جنگ و درسهایش...

جنگ تلخی ها و مصیبت هایی برای ملتها دارداما در جریان جنگ وقایعی اتفاق می افتد که می تواند عبرت آموز باشدبا هر دید ، فرهنگ،مذهب و منطقی به جنگ نگاه کنی همکاری با اشغالگر متجاوز محکوم و در حکم خیانت به ملت است

چه کیسیلینگ نروژی باشد و چه پیر لاوال و ژنرال پتن فرانسوی در جریان جنگ جهانی دومهشت سال دفاع مقدس ایران نیز با وجود همه تلخی های ناشی از جنگ و شیرینی های اتحاد و برادری و حماسه سازی مردم، شاهد چنین عناصر خائنی بود

از بنی صدر گرفته تا خائنینی چون شرفکندی و قاسملو(رهبران کومه له و دموکرات) تا رجوی که عملا ستون پنجم صدام بود و حتی مطربی همچون فریدون فرخزاد که چون استفاده نظامی نداشت در شوی تبلیغاتی بعثیها عروسک خیمه شب بازی شد علیه ملت ایرانپ.ن:براستی حافظه تاریخی کدام ملت خائنین را فراموش خواهد کرد؟

25257
25257

یک ایرانی هیچ موقع قاتل برادرانش رو فراموش نمیکنن وشهات عزازانمون به دست این خونخاران

جنگ و درسهایش...

جنگ تلخی ها و مصیبت هایی برای ملتها دارداما در جریان جنگ وقایعی اتفاق می افتد که می تواند عبرت آموز باشدبا هر دید ، فرهنگ،مذهب و منطقی به جنگ نگاه کنی همکاری با اشغالگر متجاوز محکوم و در حکم خیانت به ملت است

چه کیسیلینگ نروژی باشد و چه پیر لاوال و ژنرال پتن فرانسوی در جریان جنگ جهانی دومهشت سال دفاع مقدس ایران نیز با وجود همه تلخی های ناشی از جنگ و شیرینی های اتحاد و برادری و حماسه سازی مردم، شاهد چنین عناصر خائنی بود

از بنی صدر گرفته تا خائنینی چون شرفکندی و قاسملو(رهبران کومه له و دموکرات) تا رجوی که عملا ستون پنجم صدام بود و حتی مطربی همچون فریدون فرخزاد که چون استفاده نظامی نداشت در شوی تبلیغاتی بعثیها عروسک خیمه شب بازی شد علیه ملت ایرانپ.ن:براستی حافظه تاریخی کدام ملت خائنین را فراموش خواهد کرد؟

25257
25257
جنگ و درسهایش...

جنگ تلخی ها و مصیبت هایی برای ملتها دارداما در جریان جنگ وقایعی اتفاق می افتد که می تواند عبرت آموز باشدبا هر دید ، فرهنگ،مذهب و منطقی به جنگ نگاه کنی همکاری با اشغالگر متجاوز محکوم و در حکم خیانت به ملت است

چه کیسیلینگ نروژی باشد و چه پیر لاوال و ژنرال پتن فرانسوی در جریان جنگ جهانی دومهشت سال دفاع مقدس ایران نیز با وجود همه تلخی های ناشی از جنگ و شیرینی های اتحاد و برادری و حماسه سازی مردم، شاهد چنین عناصر خائنی بود

از بنی صدر گرفته تا خائنینی چون شرفکندی و قاسملو(رهبران کومه له و دموکرات) تا رجوی که عملا ستون پنجم صدام بود و حتی مطربی همچون فریدون فرخزاد که چون استفاده نظامی نداشت در شوی تبلیغاتی بعثیها عروسک خیمه شب بازی شد علیه ملت ایرانپ.ن:براستی حافظه تاریخی کدام ملت خائنین را فراموش خواهد کرد؟

25257
25257

رهبر کومله هرچقدر هم باسواد باشه که البته سواد به مدرک نیست وقتی قاتل تعداد زیادی از ایرانی ها باشه و پاسدارا رو به وحشیانه ترین حالت حتی بدتر از داعش به شهادت رسونده پس یه قاتل و خائن به وطنه کردا غیور هستن وحیفه اسم این خائن ایرانی وکرد باشه


25257
25257
جنگ و درسهایش...

جنگ تلخی ها و مصیبت هایی برای ملتها دارداما در جریان جنگ وقایعی اتفاق می افتد که می تواند عبرت آموز باشدبا هر دید ، فرهنگ،مذهب و منطقی به جنگ نگاه کنی همکاری با اشغالگر متجاوز محکوم و در حکم خیانت به ملت است

چه کیسیلینگ نروژی باشد و چه پیر لاوال و ژنرال پتن فرانسوی در جریان جنگ جهانی دومهشت سال دفاع مقدس ایران نیز با وجود همه تلخی های ناشی از جنگ و شیرینی های اتحاد و برادری و حماسه سازی مردم، شاهد چنین عناصر خائنی بود

از بنی صدر گرفته تا خائنینی چون شرفکندی و قاسملو(رهبران کومه له و دموکرات) تا رجوی که عملا ستون پنجم صدام بود و حتی مطربی همچون فریدون فرخزاد که چون استفاده نظامی نداشت در شوی تبلیغاتی بعثیها عروسک خیمه شب بازی شد علیه ملت ایرانپ.ن:براستی حافظه تاریخی کدام ملت خائنین را فراموش خواهد کرد؟

25257
25257
جنگ و درسهایش...


جنگ تلخی ها و مصیبت هایی برای ملتها دارد

اما در جریان جنگ وقایعی اتفاق می افتد که می تواند عبرت آموز باشد

با هر دید ، فرهنگ،مذهب و منطقی به جنگ نگاه کنی همکاری با اشغالگر متجاوز محکوم و در حکم خیانت به ملت است
چه کیسیلینگ نروژی باشد و چه پیر لاوال و ژنرال پتن فرانسوی در جریان جنگ جهانی دوم

هشت سال دفاع مقدس ایران نیز با وجود همه تلخی های ناشی از جنگ و شیرینی های اتحاد و برادری و حماسه سازی مردم، شاهد چنین عناصر خائنی بود
از بنی صدر گرفته تا خائنینی چون شرفکندی و قاسملو(رهبران کومه له و دموکرات) تا رجوی که عملا ستون پنجم صدام بود و حتی مطربی همچون فریدون فرخزاد که چون استفاده نظامی نداشت در شوی تبلیغاتی بعثیها عروسک خیمه شب بازی شد علیه ملت ایران

پ.ن:براستی حافظه تاریخی کدام ملت خائنین را فراموش خواهد کرد؟


25257
25257

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.208.211.150