+کآش دل ـهآ در چهــره ـهآ بود . . . !

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 100

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 321

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

جدیدترین کاربران عضو شده

بیشترین برچسب های استفاده شده

تبليغات متني

نِـقـــابــــــ

گروه عمومی · 119 کاربر · 5018 پست

ارسال به نِـقـــابــــــ

Må§ðµÐ
Må§ðµÐ

ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﻌﻄﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦﻫﺎﯼ ﺩﻡِ ﺩﺳﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﮑﻨﯿﺪ!

ﺍﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﺭﺍ، ﺑﺎ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻔﺲﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺑﻮﯼِ ﺳﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ...
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮِ ﺍﻭ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺗﺎﻥ ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ...
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺍﻭ ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ!
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﯾﺪ، ﺍﻭ ﻭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﻄﻞِ ﻋﺸﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﮔﺬﺭﺍ، ﺍﺳﻤَﺶ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ، ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ،
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺴﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺭﻭﺡ ﻣﯽﺁﯾﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﮐﻨﺪﻥِ ﺟﺎﻥ ﻣﯽﺭﻭﺩ...!мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
اِنشايـمـ كهـ تمامـ شُد،
معلمـ بـآ خط كشِ چوبـ ـى اَش زَد پشتــــِ دستمـ وَ گفتــــ؛
جُملهـ ـهايَت زيباستـــ...!

گُفتمـ اجازه آقـا پَس چـرا ميزنيـد؟!

پـوزخند تلخـ ـى زَد و گفتــ؛
ميزنمــ تا هميشهـ يادتـــ بمــ ـانَــد؛
خـوبـــ نــوشتنــ وَ زيبـــا فـكر كردنـــ دَر ايــن دُنيا تــآوآن دارد ...دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 15:10 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    31 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
+
چــقــدر تــلاش کردَمــ
مــردمــ بفـ ـهـمند ؛
ولــ ـی آنــ ـها
فَقــط خَندیــدند ... ×دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 15:08 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    28 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
یک عُمر بآید بُگذرد تآ بفهمي
بیشتر ِ غصهـ ـهآيي کهـ خوردي
نهـ خوردَني بود نهـ پوشیدني فقط دور ریختَني بود !
و چقـدر دیر مي فهمیمـ کهـ زندگي همین روزـهآيي ـســتـ
کهـ منتظـــر ِ گذشتَنَش هستیمـ!
همیشهـ بهـ یآد دآشتهـ بآشیمـ و فرآموش نکنیمـ :
[مقصـــَد] همیشهـ جآیي در انتهـــآي مسیر نیســـتـ×!...
[مقصـــَد] لذتــ بُردَن از قَدمـ ـهآيي ـســـتـ کهـ بَر مي دآریمـ . . . .


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 15:04 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    26 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
عَجبــــ دنیایــ ـی اَستـــ

دَر کلهـ پـَزی ـهـ ـا ـَهمـ
زَبــانـــ اَزمغز گرانــ تــَر اَستـــ

دُرستــــ مِثـلِ جامعهـ
کهـ چَربــــ زبانــ ـهــا اَز عاقلانــــ اَرزشمندتـَــرند.دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 14:59 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    24 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
دَردِ مَـــن مُــمـکن استــــ
دلیـــلِ خنــده دیگری بشـود
ولـ ـی
خَنده مَــــن ـَهرگز نَبــاید
دَلیـــلِ دَردِ دیگری بشـــود...دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 14:54 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    22 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Må§ðµÐ
Må§ðµÐ

#آدمهای .....
نه خاطره اند نه
بلکه حقیقت.#روزگارند.....


اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
+پیــدا کردنِ نقطهـ ضعفــ ـهای دیگرانـــ کمـ ـی هــوش مـ ـی خواهَد؛ امــا ســوء اِستفاده نکردنـــ اَز آنـ ـهـا ، مقدار زیــادی شعـور! ×


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 14:49 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    21 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Må§ðµÐ
Må§ðµÐ

چه نزدیک میشود .!!!!!

وقتی پاسخم میدهی ....اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
مــَردمـ کشورِ مَـن بـآ نفرتــــ بهـ صحنهـ بوسیدنـــ دو عاشــق نِگاه میکنند ...!
امـــا بــآ اشتیـــاق بـَرای صحنهـ اعــدامـ جَمع میشونــــد...!

× بـآ چنیـن مَــردُمــ ـی زندگـ ـی دَردنــآک استــــ... ! ×دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 14:38 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    20 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Må§ðµÐ
Må§ðµÐ
چشمِ خودم معجزه ات را دیدم
حتم دارم " نظر کرده ای".
وگرنه از آدمِ معمولی ساخته نیست
که با سکوتش بِکُشد.
و با#لبخندش زنده کند...


اشتراک دهندگان :
صفحات: 2 3 4 5 6
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 3.81.28.94