رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 4

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 5

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

جدیدترین کاربران عضو شده

بیشترین برچسب های استفاده شده

تبليغات متني

تـنــهــایـــی

گروه عمومی · 1355 کاربر · 106995 پست

ارسال به تـنــهــایـــی

ωـاפـلツ
ωـاפـلツ
ﺗَﻪ ﺍُﺗُﻮﺑﻮﺱ، ﺁﻥ ﺻَﻨﺪَﻟﯽ ﺁﺧَﺮ، ﮐِﻨﺎﺭِ ﺷﯿﺸﻪ.....

ﺑِﻬﺘَﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼِ ﺩُﻧﯿﺎﺳﺖ!

ﺑَﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻣُﭽﺎﻟﻪ ﺷَﻮﯼ ﺩَﺭ ﺧُﻮﺩَﺕ....

ﺳَﺮَﺕ ﺭﺍ ﺑِﭽَﺴﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ

ﺯُﻝ ﺑِﺰَﻧﯽ ﺑﻪ ﯾِﮏ ﺟﺎﯼِ ﺩﻭﺭ.....

ﻭ ﻓِﮑﺮ ﮐُﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ...

ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺭَﺕ ﻣﯿﺪَﻫَﺪ ...

ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﭼِﺸﻤﻬﺎﯾَﺖ ﺧﯿﺲ ﺷَﻮﺩ،

ﺍَﺯﺣُﻀُﻮﺭِ ﭘُﺮ ﺭَﻧﮓِ ﯾِﮏ ﺧﯿﺎﻝ

ﻭ ﯾﺎﺩَﺕ ﺑِﺮَﻭَﺩ ﻣَﻘﺼَﺪَﺕ ﮐُﺠﺎﺳﺖ

ﻭ ﺩِﻟَﺖ ﺑِﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ

ﺩُﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﮤ ﻫَﻤﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺍُﺗﻮﺑﻮﺱ

ﮐُﻮﭼَﮏ ﺷَﻮَﺩ ...

ﻭَ ﺩِﻧﺞ ﻭ ﺗَﻨﻬﺎ ...

ﻭ ﺁﻩ ﺑِﮑِﺸﯽ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺁﻭَﺭﯼ ﺣِﻤﺎﻗَﺖ ﻫﺎ

ﺷﯿﺸﻪ ﺑُﺨﺎﺭ ﺑِﮕﯿﺮَﺩ ﻭَ

ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍَﻧﮕُﺸﺖ ﺑِﻨِﻮﯾﺴﯽ " ﺁﯾَﻨﺪﻩ "

ﻭ ﺩِﻟَﺖ ﺑِﮕﯿﺮَﺩ ﺍَﺯ ﺗَﺼَﻮﺭَﺵ ...

ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﭼِﺸﻤﻬﺎﯾَﺖ ﺭﺍ ﺑِﺒَﻨﺪﯼ

ﻭ ﺗﺎ ﺁﺧَﺮﯾﻦ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩَﺭﺧُﻮﺩَﺕ ﮔِﺮﯾﻪ ﮐُﻨﯽ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ... ﺁﺩﻣــــــــــﺎ ﻓﻘــــــــﻂ ﺗـــــــﻮﯼ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜــــــــ ﭘﺸﺘـــــــــــ ﻫَﻤﻦ !!!.......

MαHуAѕ
MαHуAѕ
↩ﺁﻫـــــــــﺎیـ ﺍﻭسـ ﮐَﺮﯾـْــــــــــــمـ !!!

ﻣﯿﺨﻮﺍمـ ﺑِﮕَمـ ﻫﯿﭽﮑُﺪﻭمـ ﺍَز ﺁﺩَﻣﺎتـ ﺑِـــــ ﺧﻮﺩِتـ ﻧﺮَﻓﺘَنـ !!!
ﻣَــــــﺸﺘـیـ !!!!!
ﺍﯾنـ ﺑﻮﺩ ﻫَـــــﻤـﻮنـ ﻣَﺨﻠﻮﻗـــیـ ﮎِ ﺑِــﺨﺎﻃﺮِشـ ﺑِﻬﺘَﺮﯾنـ ﻓِﺮﺷﺘَﺘﻮ
ﺍﺯ ﺩﺳــتـ ﺩﺍﺩیـ ؟؟؟
ﺑﺎﺑﺎ ﺩَﺳــتـ ﺧـﻮشـ .……ﻫﻪ ……) ﺣِیفهـ ﺑﻬشـ ﺑﮕــﻮ ﺑـﺮﮔﺮﺩهـ …-_-
ﻓِﺮﺷﺘﺘــﻮ ﺩَﺭﯾــــــــــــــﺎﺏ،ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﺑـِــــ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ شـــُﯿﻄـــﺎﻥ !!!
ﺧـــــــ ــــــــﺪﺍ !!!
ﻋﺠﯿﺐ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺁﻓﺮﯾﻨﺸﺘَﻢ،ﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﺖ ﮐﺠــــــــﺎ!
ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻟُﻨﮓ ﺍﻧﺪﺍﺧتــه ﺟِﻠﻮ ﻣــــــﺎ !!!
ﺧُــــــﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﮕﻤٓﺎ ﺍﮔـﻪ ﻭَﻗﺖ ﺩﺍﺷﺘــﯽ ﯾﻪ ﺳﺮ ﺑـﻪ ﺧَــﻂ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺯﯾﺖ ﺑِــﺰﻥ ...
ﺧﯿــــﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﯾـنـ ﺁﺩﻣﺎتــ ﻣَﻌﺮُﻓتـ ﻧَـــدﺍﺭﻥ ..
ﺍﻭﺱ ﮐﺮﯾـــــــــــــﻢ ﺣَﻖ ﺑﺎ ﺷﯿـﻄﺎﻥ ﺑـﻮﺩ،بَـعضی ﺁﺩَﻣـــــــــــــﺎﺕ ﻟﯿﺎﻗَـﺖ
ﭘَﺮﺳﺘشْـ ﻧﺪﺍﺭنــ ...~_

10 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/14 - 21:52 در تـنــهــایـــی
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    17 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

نَــخونـده لایـــک نــکن...
پِـــسر به دخـــترک گفــت : اگـه میخــوای باهَــم بمونیــم بایــد همــه جــوره پایـه باشــی..دختــرک پســر را دوســت داشـت .. قبول کــرد.. گفـت: بـاشه عـزیزم هرجــور تو بخـــوای.. پســر دختــر را عــریان کرد..دخــتر آرام میلرزیــد ولـی هیچ نمیگــفت.. پســر مانـند ابر ســیاه بـدن دختر را به آغوش کشیـــد..بدون کوچکتـــرین بوسه شروع کرد.دخـترک آهــی کشـــید.پــسر اما..دخترک بدنــش میـــسوخت ولی اعتراضی نمیکرد. پســر تکانــی خورد و کنار دخترک افتاد.دخـــترک با لبخنــد گفت: عـزیزم راضــی شدی؟ پســر لبخند کــثیفی زد و لباســهایـش را پوشیــد و رفــت.. ساعتـــی بعــد دخـــتر به پســر زنگ زد..الــو عشـــقم چــطوری .. پســر اما لحــنش مــثل قــبل نبـــود. : دیگه بــه من زنــگ نزن..قطـع کـرد..!دختـــرک گوشــه ی اتاقــش آرام گریــست..چــند سـال گذشــت."تبریــک میگــویم به پســـر"حالا همــان دختــرک معصــوم و زیبــا تــبدیل به فاحشـه شهر شــده اســـت"

این اســـت مردانگـــی ...
توووووفـــ به مردانگـــی ات مرد
مرد بــاش نه نـر !!!
حـیــــــــــــوان هــم نر اســـت !


32 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/14 - 21:47 در تـنــهــایـــی
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    10 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

ببین ابجے..
اڱہ ٻت گفت برے
ݦیمیرم ...
برو...یہ لبخند بزن ٻگو ٻدرَڪ...
هہ...
اگہ مُرد دیہ اش ٻام‍ ــــــــــن...
هه13 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/14 - 21:34 در تـنــهــایـــی
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    10 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ
@†мαн

خواهری پروفتـــ عــآلیــه6 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/14 - 20:57 در تـنــهــایـــی
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    7 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ
مث همیشه عــآلــیهـــه خواهری


@اڪـωـیـــــژלּ
4 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/14 - 20:54 در تـنــهــایـــی
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    7 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

میمونه از مادرش میپرسه چرا ما اینقدر زشتیم؟

مادرش میگه :

قربون اون دماغ پهن وکله پشمالو ودهن گشادت برم

خدا رو شکر کن شبیه اونی نیستی

که الان داره پست رو می خونه …

منم قربانی شدم فحش ندین توروخدا!!


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/5 - 21:00 در تـنــهــایـــی
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    2 نفر اين را مي پسندند
MαHуAѕ
MαHуAѕ

به مامانم میگم چرا تو خونه همش دمپایی پات میکنی ؟

میگه: یه کابوی هیچوقت از اسلحه اش دور نمیمونه…

منم قانع شدم ، چون مسلح بود!!!


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/5 - 20:48 در تـنــهــایـــی
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    2 نفر اين را مي پسندند
MαHуAѕ
MαHуAѕ

من مدرسه که میرفتم

همیشه سر کلاس به این فک میکردم

که اگه پنکه سقفی بیفته کله کیا قطع میشه


2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/5 - 20:44 در تـنــهــایـــی
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    3 نفر اين را مي پسندند
MαHуAѕ
MαHуAѕ
و تـــــو خــــود می دانــــی که هنـــــــوز نمـــــــــی دانم انتــــــــهای نگاهت به کجاااا می رسیـــــــــد.....
.
.
.
.
.
از بس که هیز بودی ، هر دفه داشتی یه طرف رو دید میزدی چش سفید....

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/5 - 20:35 در تـنــهــایـــی
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا
MαHуAѕ
MαHуAѕ
✘ وقــتے کــه یــواشـــکے ✘

♥ دل یـــکے رو مــیـشــکـونے

⇄ عـلاوه بــر چــپ وراســت ⇄

⇡⇡⇡ بالا سـرتـمــ یـه نـگـاه بـکـن⇡⇡⇡


2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/4 - 13:29 در تـنــهــایـــی
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 3 4 5 6 7
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 35.173.48.224