1473176929001813.jpg 8.png 7.png 6.jpg
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ

ИØØИЄ... ردی از من نیست که من هیچم..بی نهایت صفر میخواهد که بشماری مر.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
آروم و عادي
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
6 کاربر
149 پست
48 دیدگاه
7188 امتياز
0000-00-00 [1398 سال ]
m -

مدال ها و افتخارات

دنبال شدگان

گروه های من

برچسب های شخصی

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ" به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
...

شرمندم اگه بدم ... هرکس بود نده صنم

بذار بگم غريبه ام ... نزار کمرم شه خميده تر

آبروتو دست بگير ... اعتبارو پس بگير

حق ميدم بهت خسته اي ... راه تو که بسته نيست

عزيزم خسته ام ... چون دست و پامو بستن

نبينم کفري باشي يه وقت از من

شرمندم...

اگه مثل زهر تلخم ... اگه مثل برگـــــ زردم ... اگه پاييزمو توي فصل مرگم

نه ، ديگه نشين رو پام ... ته ، رسيد مسير ماه

هـــي! دو تا اسير باد ... هــــي! نُتا هميشه فالش

شق شق صداي چکـــــ ... تق تق صداي درد

دو صدا که ديگه در نمياد و بحث من و تو سر نمياد...


my_profile_music#


Cuq3uXgXYAAiFMA.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/07/14 - 22:40
      مَرا بِه هیچ بِدادی...

    18 نفر اين را مي پسندند
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
Dünәn yenә gördüm sәni,
Bir ağlamaq tutdu mәni,
Onda bildim ki silmәmişәm,
Nә bu günü, nә dünәni.
Nә olar otur dәrdimi dinlә,
Mәn bir ömür yaşayam sәninlә,
Qurban olum soyuq olma mәnlә,
Dәrdimin üstünә dәrdi gәtirmә.
Bu gün yenә yerin görünür,
Bu ürәk yalnız sәnlә döyünür,
Axı nә üçün başa düşmürsәn sәn,
Bu adam yaşamır, sәnsiz sürünür,
Nә olar otur dәrdimi dinlә,
Mәn bir ömür yaşayam sәninlә,
Qurban olum soyuq olma mәnlә,
Dәrdimin üstünә dәrdi gәtirmә.

dәrdimi_dinlә#1473176929001813.jpg

1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/29 - 01:38
      مَرا بِه هیچ بِدادی...

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ

من حجم يه بغضم از تخت خاليت ...
از چشم و ابروي اربابت
از اين رسم خوبه برده داريت ..

از پنجه هاي تو پشت تنم
از چشمک تلخ تو پشت زنم ...

تو اسلحه رو ، رو سر خودت گرفتي
ولي اخر بازي اره عشقم کشته منم ...

ته قصه ها غصه منم
اون که نميپرسه منم
هنوز معتاد قرص شبم ...8.png

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/21 - 02:13
      مَرا بِه هیچ بِدادی...

    7 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ

تو يه اعتياد سخت بودي برا من ، معتاد تو
من ترک تو ، من درد ميکشم روي ديوار چنگ ميکشم ...

بيخيال

زندگي عاشقانه واسه عاشقانه
منو عادت تنهايي يه عشق عارفانه ...

زندگي توو درد شاعرانه
عشقو رد کرد حرفو عاقلانه ...

ولي من ديوونه ام
توو خونه اي که نساختيم باهم ميمونم...


7.png

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/21 - 02:11
      مَرا بِه هیچ بِدادی...

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ

عرق ميريزم عرق ميخورم عرق ميکنم از سردرد
تو هم عرق از سردرد بعد درد ...

تو درمون همه دردام ...
من هموار همه دردام ..

من با تو توي گذشته زندگي ميکنم بيخيال همه فردام ...

توي يه تخت غريبه يادم کن
من سينم سختم ساده ام کن ...

اين بيماري شيرينه برا من
ادم فرهادم کن ..

تو نبض تو رگمي نبض تو رگتم
عکس تو سرمي عکس تو سرتم مکث...6.jpg

2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/21 - 02:09
      مَرا بِه هیچ بِدادی...

    7 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ

بي تو پيش نميره زندگي ولي ديگه برنگرد ..
بي تو پيش نميره زندگي ولي ديگه برنگرد ...

عشقم رفت از اين خونه ، نه از اين دل...
کشتي حبسه توي اين گِل

غرق شدم تو اشکاي خودم نجات اين مرد شده مشکل ...

جاي تو کنارم رو تختم دنياست
جاي لبهات رو لبهام ودکاست ..

تنها عشقم يه ورق و خودکاره، سيگارم
داستانه عرق و ودکاست برو خوش باش...5.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/21 - 02:05
      مَرا بِه هیچ بِدادی...

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ

رگ من سفت تر از مورفين اگه بودش ترکم کن
اگه درکت نکردم در دوازده قدم درکم کن ...

من به تمام عشق هايت معتادم
نگير دستام رو اگه اونقدر خوب بودم که از چشمت افتادم...

ترکم کن اين جسم برايت ميشود تکراري
ترکم کن توي هواي سرد اين کمپ اجباري...4.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/21 - 02:03
      مَرا بِه هیچ بِدادی...

    7 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ

عشقم رفت غمگين مثل شاه توي شطرنج
ادم برفيه زندگي شد بهمن ...

حتما بهمن از من قهر کرد
من هم کم کم کردم چن نخ روشن بعدا گرمم...

حتما بعدا گرمم
بعدا گرمم حتما
گرمم حتما بعدا ..

توي پادگان شعر نظامي شديم برعکس برباد
شدي ليلي اونم فرهاد من مجنون من تنهام ...3.png

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/21 - 02:01
      مَرا بِه هیچ بِدادی...

    7 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ

عشقم روسپي شد تو پهله نو
بي خانمان شد توو همه تو..

نگاه عاشقانه ت زيپ بشه نه
کبوده روحش هنوز از ضربه تو...

عکس و اسکناس و مکث و انعکاس
جسمشو خريد اين شهر لعنتي
روحشو دريد روپوش رو ولش

سرطان ميخوام، من قلبم، از تو ضربان ميخوام ...

بعد تو من پشتم گرم نيست
اين سايه ست پاي قدمام مياد...

2.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/21 - 01:59
      مَرا بِه هیچ بِدادی...

    7 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ

عشقم رفت ولي رفتن نيست حس ميکنم قلبم نيست..
يخ زدم تو گرماي آغوشت نميدونم چرا سردم نيست ...

بعد من لعنت به هر کي هست بعد تو
لعنت به هر کسي هست بعد تو لعنت به من
بعد من لعنت به تو ..

بعد من آغوشت غريبه شد
بعد تو آغوشم غريبه شد ...

بعد تو اين روح پاک باکر فاحشه توي شهر سليطه شد

عشقم رفت چون پول مهمه اهن عضله و آمپول مهمه
نميدونست که سند من اون مهمه...


1.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/21 - 01:56
      مَرا بِه هیچ بِدادی...

    6 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ
ZΞЯФ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ

قسم به عشق ظالم شکنجه گر
که از ما فقط ميمونه باقي يه سنگ قبر ...

و اين خاطره هاي لعنتي
اخ که نميدوني مني که يه شکنجه گر شدم بعد از اين ..

ميگي برو چون ميدوني ميمونم
ميگم نرو چون ميدونم که ميري ...

موندني يا رفتني ؟؟؟


957c057ebaf9b67c83a8aac065d74bf0.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/10/12 - 21:57
      مَرا بِه هیچ بِدادی...

    14 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 3.229.118.253