17-09-04-22-44-49-203_deco.jpg 16-02-12-15-12-26-799_deco.jpg 16-02-12-15-12-26-799_deco.jpg 16-02-12-15-12-26-799_deco.jpg
мᾄʀᾄł

اِسـفنــد مآهِ من [آرامـ ـش اَفزاینده ، پـآرسایـ ـی مُقدس] ❤ [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
شيطون
мᾄʀᾄł
602 کاربر
نظر سنجي 403 |نظرسنجي404
6019 پست
11523 دیدگاه
56405 امتياز
The God Of Site
1396-12-01 [2 سال ]
f - متاهل
تهران
دکترا و بالاتر

مدال ها و افتخارات

دنبال شدگان

گروه های من

(1758 )

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 49 کاربر توسط "мᾄʀᾄł" به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
بــَرای کسـ ـی کهـ میفـهـمَد
ـهیـچ تـوضیحــ ـی لـآزمــ نیستـــ
وَ
بَــرای کسـ ـی کهـ نمیفـ ـهـمد
ـهـَـر توضیحـ ـی اضــافهـ اَستـــ

آنانکهـ میفـهـمند
عذابــــ میکِشند...
وَ
آنانکهـ نمیفـهـمند
عَذابــــ مـ ـی دَهند...
دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/18 - 14:28 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    180 نفر اين را مي پسندند
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
اِنشايـمـ كهـ تمامـ شُد،
معلمـ بـآ خط كشِ چوبـ ـى اَش زَد پشتــــِ دستمـ وَ گفتــــ؛
جُملهـ ـهايَت زيباستـــ...!

گُفتمـ اجازه آقـا پَس چـرا ميزنيـد؟!

پـوزخند تلخـ ـى زَد و گفتــ؛
ميزنمــ تا هميشهـ يادتـــ بمــ ـانَــد؛
خـوبـــ نــوشتنــ وَ زيبـــا فـكر كردنـــ دَر ايــن دُنيا تــآوآن دارد ...
دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 15:10 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    43 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
+
چــقــدر تــلاش کردَمــ
مــردمــ بفـ ـهـمند ؛
ولــ ـی آنــ ـها
فَقــط خَندیــدند ... ×
دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 15:08 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    41 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
یک عُمر بآید بُگذرد تآ بفهمي
بیشتر ِ غصهـ ـهآيي کهـ خوردي
نهـ خوردَني بود نهـ پوشیدني فقط دور ریختَني بود !
و چقـدر دیر مي فهمیمـ کهـ زندگي همین روزـهآيي ـســتـ
کهـ منتظـــر ِ گذشتَنَش هستیمـ!
همیشهـ بهـ یآد دآشتهـ بآشیمـ و فرآموش نکنیمـ :
[مقصـــَد] همیشهـ جآیي در انتهـــآي مسیر نیســـتـ×!...
[مقصـــَد] لذتــ بُردَن از قَدمـ ـهآيي ـســـتـ کهـ بَر مي دآریمـ . . . .دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 15:04 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    35 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
عَجبــــ دنیایــ ـی اَستـــ

دَر کلهـ پـَزی ـهـ ـا ـَهمـ
زَبــانـــ اَزمغز گرانــ تــَر اَستـــ

دُرستــــ مِثـلِ جامعهـ
کهـ چَربــــ زبانــ ـهــا اَز عاقلانــــ اَرزشمندتـَــرند.
دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 14:59 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    33 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
دَردِ مَـــن مُــمـکن استــــ
دلیـــلِ خنــده دیگری بشـود
ولـ ـی
خَنده مَــــن ـَهرگز نَبــاید
دَلیـــلِ دَردِ دیگری بشـــود...
دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 14:54 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    31 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
+پیــدا کردنِ نقطهـ ضعفــ ـهای دیگرانـــ کمـ ـی هــوش مـ ـی خواهَد؛ امــا ســوء اِستفاده نکردنـــ اَز آنـ ـهـا ، مقدار زیــادی شعـور! ×دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 14:49 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    30 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
مــَردمـ کشورِ مَـن بـآ نفرتــــ بهـ صحنهـ بوسیدنـــ دو عاشــق نِگاه میکنند ...!
امـــا بــآ اشتیـــاق بـَرای صحنهـ اعــدامـ جَمع میشونــــد...!

× بـآ چنیـن مَــردُمــ ـی زندگـ ـی دَردنــآک استــــ... ! ×
دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 14:38 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    28 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
وَقـتـ ـى مـيخـوآـهيد
بهـ گنجشكـ ـى غَـذا بـدهيـد؛
فرار ميكند،
چــرا كهـ ميداند؛
آزادى
با اَرزش تَـر اَز نانــ اَستــــ ...
دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 12:51 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    32 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
ـهیچ وَقتــ قُـرص ـهـایــ ـی کهـ حالِ آدمـ رآ خـوبـــ مـیکنـد

جـآی خـوبـــ ـهایـ ـی کهـ دلِ آدمـ رآ قُـرص مـیکند

نَــخـــوآ ــهـَد گِـرفتـــــ.....×دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 12:43 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    31 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
+
ـهیچ وَقت
فَصلِ اَولِ زِندگـ ـی خــود رآ
با فَصلِ بیستــُمـِ زندگــ ـی دیـگرانــ مـُقـایـسـهـ نـکنـیـد...!دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/05/27 - 12:33 در نِـقـــابــــــ
      اِنسـ ـان اَز کاغـذی بـ ـی اَرزش پـــول سـ ـاختـــ اَمـــا پـــول اَز اِنسـ ـان ـهـ ـا چـهـ چیــز ـهـا کهـ نَسـ ـاختـــــ...×

    32 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 3.229.118.253